top of page

אומנה חדשות

החדשות שמשפיעות על הלוואת המשכנתא שלך

אפריל 2014

השוק מחפש כיוון התנהגות - והציבור לא משפר את מצבו

 

ההכרזות הפוליטיות והעיסוק במחירי הדיור יצרו עצירה מסוימת בלקיחת הלוואות חדשות בחודש אפריל 2014. הדיווח של בנק ישראל מאזכר ירידה של כ-11% בלקיחת הלוואות משכנתא חדשות. בנק ישראל משנה הוראות לבנקים

 

 

בפירסום החודשי של בנק ישראל דיווח לציבור על הדיונים המוניטריים שנערכו בבנק ישראל בעניין החלטה על גובה הריבית לחודש מאי 2014. מוצגת תחזית צמיחת המשק, תחזית האינפלציה ועוד מידע רלבנטי מעניין. התמונה העולה לגבי האינפלציה הינה של המשך אינפלציה נמוכה ב-12 החודשים הקרובים, מה שיגרום לעליה מתונה של מרכיבי ההלוואות הצמודות. נראה גם שריבית הפריים תישאר ברמתה עד סוף 2014 לפחות.

בסקירה יש גם רמזים לסיכון במסלולים קצרי טווח כגון הלוואות עם עוגן מק"מ שהתשואה שלו עלתה בכ-1/2% בחודש האחרון מול עוגן הפריים שנשאר יציב.

 

המפקח על הבנקים בבנק ישראל, פרסם מסמך שכותרתו: הנחיות המפקח על הבנקים בנושא שוק ההלוואות לדיור הוראות שעה אפריל 2014. על פי ההוראות חלו שינויים ברמת המימון ובאופן חישוב של משתנים הקובעים את רמת הסיכון (והריבית) להלוואות. המסמך כולל גם מספר הקלות בקביעת הגובה של הכנסה חודשית פנויה אצל הלקוח.

 

 

הצעתנו לאור ההתפתחות והערכת התפתחויות צפויות הינה לבצע היום את בדיקת תמהיל הלוואת המשכנתא שלכם, על מנת לבחון את יעילותה והיותה הזולה והיעילה ביותר במונחי עלויות להחזר. לביצוע בדיקה ללא התחייבות, ניתן לפנות באמצעות דף הקשר אלינו.

 

...קרא עוד
bottom of page