top of page

חדשות - תחזיות בנק ישראל לחודש מרץ 2014 - והשפעתן על המשכנתא

הסקירה מציגה המשק הישראלי בעצירה / נסיגה לפי הערכת בנק ישראל.

דו"ח המפגש החודשי להחלטה על הריבית בישראל התפרסם.

התמונה הכללית עצירה של המשק, עליה קלה באבטלה, ציפיית אינפלציה נמוכה מאד, אפשרות להורדת ריבית נוספת של 0.25% ברבעון הקרוב

התובנות לבעלי משכנתאות -

1. לבצע בדיקת הלוואות המשכנתא לשם בחינת אפשרות ייעול לבעלי הלוואות משכנתא

שטרם ביצעו את הבדיקה;

2. להערך לאפשרות פיטורין והתמודדות עם הלוואת המשכנתא במצב פחות נוח.

באשר לציפיות והתחזיות לאינפלציה ולריבית שצויינו- תחזיות החזאים ל 12 המדדים הבאים ירדו מעט לאחר פרסום מדד ינואר, והן עומדות על 1.6% בממוצע. הציפיות משוק ההון נותרו ברמה של 1.9% , והציפיות הנגזרות מהריביות הפנימיות שלהבנקים ל 12 המדדים הבאים נותרו ברמה של 1.4% . בציפיות לטווחים הבינוניים והארוכים לא -נרשם החודש שינוי משמעותי, והן ממשיכות להימצא מעט מעל מרכז יעד האינפלציה. תחזיות החזאים, עקומי ריביות התלבור ועקום המק"ם מצביעים על הסתברות מסוימת להפחתה אחת של הריבית במהלך שלושת החודשים הקרובים. בטווח של שנה יש הסתברות נמוכה יותרלהפחתת ריבית, וחלק מהחזאים אף צופים בטווח זה העלאה אחת.

bottom of page